image

Analiza oddziaływań gruntu / fundamenty

Programy do analizy oddziaływań gruntu oferują weryfikację piwnic i ścian oporowych. Ponadto można obliczyć belki na fundamentach sprężystych i przeprowadzić analizę zniszczenia skarp, a także inne weryfikacje.
Moduł Fundamenty obejmuje programy do weryfikacji klasycznych stóp fundamentowych, jako fundamenty kieszeniowe lub blokowe. Ponadto można wykonać obliczenia ław fundamentowych, płyt żelbetowych lub pali.

BBR

Aplikacja BBR umożliwia analizę zniszczenia skarp zgodnie z metodą przekrojów firmy Bishop.Program umożliwia interaktywne graficzne wprowadzanie danych, definiowanie skarp o różnym kształcie, zdefiniowanie obciążeń, wód oraz warstw gruntu o różnej grubości i głębokości.

image
image

BEB+

BEB + nadaje się do obliczania belek sprężyście podpartych i płyt jednokierunkowych.
Możesz opcjonalnie wybrać, czy fundamenty i sztywność mają być stałe, liniowe czy zmienne.

BWA+

Aplikacja umożliwia projektowanie ścian piwnic z betonu zbrojonego, które mogą przenosić obciążenia pionowe i momenty, a także parcie gruntu z jednej strony. Oprogramowanie przeprowadza uproszczony dowód zgodnie z normą DIN 1054: 2010 i generuje wyniki obliczeń fundamentu na zginanie i ścinanie.

image
image

EDB+

Aplikacja EDB + umożliwia obliczenie rzędnych parcia gruntu od górnej krawędzi gruntu do określonej głębokości. Obliczone rzędne parcia gruntu można szczegółowo przedstawić zarówno dla części obszaru, jak i dla całej głębokości. Do wyboru dostępne są następujące obliczenia: aktywne parcie gruntu, parcie ziemi w spoczynku, średnia czynnego parcia gruntu i parcia w spoczynku (podwyższone parcie czynne gruntu), pasywne parcie gruntu (opór gruntu).

WSM+

Aplikacja WSM + umożliwia weryfikację ścian oporowych z betonu zbrojonego.
Gleba może składać się z dowolnej liczby poziomych warstw. Można uwzględnić stojącą wodę gruntową, a także różne sytuacje związane z bocznym parciem gruntu.

image
image

SGW+

Program zapewnia weryfikację stateczności i użytkowalności oraz weryfikację stateczności wewnętrznej ściany masywnej wykonanej z betonu niezbrojonego lub żelbetowego. W programie można zdefiniować obciążenie powierzchniowe, obciążenie liniowe i moment działający ścianę pionową i fundament w dowolny sposób.

TEB tunel frame

Aplikacja TEB umożliwia obliczanie ram prostokątnych jednokomórkowych (TEB-1) i dwukomorowych
(TEB-2) z płytą osadzoną na stałe.
Obliczenia oparte są na metodzie przemieszczeń i reakcji podłoża. Macierz sztywności jest generowana z wartości systemowych

image
image

FD+

Aplikacja FD + umożliwia weryfikację kwadratowych i prostokątnych stóp fundamentów. Obciążenia zewnętrzne można przyłożyć centralnie lub z jednoosiowym lub dwuosiowym mimośrodem. Obliczane jest wymagane zbrojenie na zginanie dla fundamentu i przeprowadzana jest weryfikacja wytrzymałości na przebicie.

FDB+

Fundament blokowy to fundament, w którym osadzona jest kieszeń. Fundament blokowy charakteryzuje się odpowiednim połączeniem dolnej części słupa ze ścianami kieszeni, dzięki czemu można założyć monolityczną pracę fundamentu ze słupem.
FDB + pozwala na projektowanie fundamentów blokowych zgodnie z metodą opisaną w „Beispiele zur Bemessung nach Eurocode 2” (Przykłady projektowania według Eurokodu 2).

image
image

FDM+

Oprogramowanie FDM + Mast Foundation umożliwia weryfikację posadowienia wszelkiego rodzaju masztów i wież oraz słupów ścian dźwiękochłonnych, tablic sygnalizacyjnych i podobnych konstrukcji.
Fundamenty masztu to zazwyczaj fundamenty stopy fundamentowe osadzone w ziemi. Fundamenty są obciążane w pierwszej kolejności. Ich stabilność zapewnia opór gruntu.

FDS+

FDS + umożliwia zwymiarowanie ław fundamentowych pod obciążeniem mimośrodowym i jednoosiowym. Wymagane zbrojenie na zginanie i ścinanie jest obliczane dla zdefiniowanych wymiarów.

image
image

FDR+

Aplikacja FDR + umożliwia projektowanie obciążonych mimośrodowo fundamentów na krawędziach, które są połączone sztywnym połączeniem z płytą żelbetową. W obliczeniach moment centrujący, centrująca siła rozciągająca i parcie gruntu są określane z uwzględnieniem odkształceń.

Kontakt

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o FRILO skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie bezpłatną prezentację oprogramowania oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

Pobierz demo

Możesz sprawdzić jak działa FRILO pobierając pełną wersję ograniczoną jedynie czasowo. Wersja Trial będzie działać przez 30 dni na Twoim komputerze po instalacji.